فکس برادر کاربنی مدل1020e

فکس برادر کاربنی مدل 1020e

brother FAX-1020e Thermal Transfer Plain Paper Fax