100,000 تومان
سی پی یو استوک اینتل مدل Core2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB LGA-775 Yorkfield TRAY

Intel Core2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB LGA-775 Yorkfield TRAY stock CPU

سی پی یو استوک اینتل مدل Pentium Gold G5400 3.7GHz LGA 1151 (بدون فن)

سی پی یو استوک اینتل مدل Pentium Gold G5400 3.7GHz LGA 1151 (بدون فن)

ntel Pentium Gold G5400 3.7GHz LGA 1151 Coffee Lake STOCK CPU

سی پی یو استوک اینتل مدل Core2 Quad Q8400 2.66GHz 4MB LGA-775 Yorkfield TRAY (بدون فن)

سی پی یو استوک اینتل مدل Core2 Quad Q8400 2.66GHz 4MB LGA-775 Yorkfield TRAY (بدون فن)

Intel Core2 Quad Q8400 2.66GHz 4MB LGA-775 Yorkfield TRAY stock CPU

سی پی یو استوک اینتل مدل Core2 Duo E7500 2.93GHz LGA-775 (بدون فن)

سی پی یو استوک اینتل مدل Core2 Duo E7500 2.93GHz LGA-775 (بدون فن)

Intel Core2 Duo E7500 2.93GHz LGA-775 stock CPU

 

 

سی پی یو استوک اینتل مدل Core2 Duo E8400 3.0GHz 6MB LGA-775 Wolfdale TRAY (بدون فن)

سی پی یو استوک اینتل مدل Core2 Duo E8400 3.0GHz 6MB LGA-775 Wolfdale TRAY (بدون فن)

Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 6MB LGA-775 Wolfdale TRAY stock CPU

سی پی یو استوک اینتل مدل Intel Celeron G1610 (بدون فن)

سی پی یو استوک اینتل مدل Intel Celeron G1610 (بدون فن)

 Intel Celeron G1610 2.6GHz LGA-1155 Ivy Bridge CPU

سی پی یو استوک اینتل مدل Intel Celeron G1610 (بدون فن)

سی پی یو استوک اینتل مدل Intel Celeron G1610 (بدون فن)

Intel Pentium G2020 2.9GHz LGA 1155 IvyBridge TRAY stock CPu

سی پی یو استوک اینتل مدل Pentium G620 2.6GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU (بدون فن)

سی پی یو استوک اینتل مدل Pentium G620 2.6GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU (بدون فن)

Intel Pentium G620 2.6GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY stock CPU

سی پی یو استوک اینتل مدل Pentium G630 2.7GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU (بدون فن)

سی پی یو استوک اینتل مدل Pentium G630 2.7GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU (بدون فن)

Intel Pentium G630 2.7GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY stock CPU

سی پی یو استوک اینتل مدل Pentium G850 2.90GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY (بدون فن)

سی پی یو استوک اینتل مدل Pentium G850 2.90GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY (بدون فن)

Intel Pentium G850 2.90GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY stock CPU

سی پی یو استوک اینتل مدلCore2 Duo E8500 3.16GHz 6MB LGA-775 Wolfdale TRAY(بدون فن)

سی پی یو استوک اینتل مدلCore2 Duo E8500 3.16GHz 6MB LGA-775 Wolfdale TRAY(بدون فن)

Intel Core2 Duo E8500 3.16GHz 6MB LGA-775 Wolfdale TRAY stock CPU